Κτίριο στην οδό ΚΑ’ Φεβρουαρίου 35

Description

ΚΑ’ Φεβρουαρίου 35, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Διαμάντης

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.:Γ/2067/39897/22-7-94